Autokool

Õppekavad

TESTUDO AUTOKOOL
B-KATEGOORIA JA B1-ALAMKATEGOORIA MOOTORSÕIDUKI JUHI ETTEVALMISTAMISE ÕPPEKAVA

Kinnitatud 31.01.2020. a Tallinnas

Sissejuhatus

 1. Testudo OÜ autokooli Õppekavaga (edaspidi Õppekava) kehtestatakse B-kategooria ja B1-alamkategoo- ria mootorsõidukijuhi (edaspidi juht või õpilane) ettevalmistamine Testudo autokoolis (edaspidi Kooli- taja), milles sisalduvad nõuded liiklusalasele teadmisele, oskusele ja käitumisele.
 2. Algastme õpingute alustaja peab omama B-kategooria mootorsõiduki tervisenõuetele vastavat kehtivat tervisetõendit ning peab olema vähemalt 15,5-aastane. Lõppastme õpingute alustaja peab omama B- kategooria mootorsõiduki tervisenõuetele vastavat kehtivat tervisetõendit. Lisaks peab õpingute alus- tajal olema B-kategooria juhtimisõigus, mis võib olla peatunud kuni 1 aastaks

Õppetöö korralduslikud alused

 1. B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus koosneb teoorialoengutest ja õppesõitudest vastavuses kooli- taja õppekavale. Lisaks peab algastmes läbima mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse. Teoorialoengud viiakse läbi auditoorses õppevormis või auditoorse, elektroonilise ja praktikumi õpete kombineeritud vormis.

Õppeainete läbimise ajaline plaan

 1. Algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt 4 nädalat;
 2. Lõppastme koolituskursuse pikkus on vähemalt 1 päev.

Õppeaine mahud

 1. Algastme teooriakursuse maht on vähemalt 30 tundi. Elektroonilise õppevormi puhul peab õpilane os- alema vähemalt 6 tundi auditoorsetes loengutes. Õppesõite tuleb läbida vähemalt 30 sõidutundi. Es- maabikoolituse maht on teooriaõppes 16 tundi, millest 6 tundi on praktikumi vormis.
 2. Lõppastme koolitus kombineeritud õppel: koolituse maht on vähemalt 4 teooriatundi, millest elek- troonilise õppevormi puhul peab koolitatav osalema vähemalt 1 tunni auditoorses loengus ja libedasõidu riskivältimise teooriaõppe 1 tunni praktikumina õppekohas, ning õppesõitu peab läbima vähemalt 2 sõidutundi.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

 1. Aine näitlikustamiseks kasutatakse pilte, skeeme, videoklippe jm. Aine õpiväljundite saavutamiseks kasutatakse teooriatundides arutelusid ja grupitööd.
 2. Sõiduõppel harjutatakse sõidutunni ainekaardi lühikirjelduses toodut.
 3. Õpilast suunatakse võtma vastutust oma õpingute eest. Õpetaja suunamisel jõuab õpilane ise õigete järelduste ja otsusteni.
 4. Õpilast suunatakse leidma lahendusi, kuidas ainega seotud õpiväljundeid saavutada. Õpetaja poolt esitatud küsimuste abil suunatakse õpilast tegema ise järeldusi ja otsuseid.

Õpiiväljundid ja nende saavutamine

Teooriaõppes – pärast algastme koolituskursuse läbimist peab õpilane teadma:

 1. liiklusreegleid;
 2. juhile vajalikke omadusi;
 3. teega seonduvat;
 4. teisi liiklejaid arvestavaid spetsiifilisi ohutegureid;
 5. üldeeskirju ja muid küsimusi;
 6. sõiduki, veose ja sõitjatega seotud ohutustegureid;
 7. liiklusohutusega seotud mehhaanilisi aspekte;
 8. sõiduki turvavarustuse otstarvet;
 9. kasutatava sõiduki lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja sõiduki juhitavusele; 10) keskkonnaga seonduvaid nõudeid sõiduki kasutamisel;
 10. säästliku sõidustiili põhimõtteid ja keskkonnasäästliku juhtimise seost.

Sõiduõppes – pärast algastme koolituskursuse läbimist peab õpilane oskama:

 1. sõitu kavandades hinnata ja arvesse võtta tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina;
 2. suurema ohu allika valdajana arvestada teiste liiklejate ja sõitjatega, eelkõige vähem kaitstud liik- lejatega, ja tagama oma käitumisega nende ohutuse;
 3. kasutada sõidukit keskkonda säästvalt; 572_M_31.01.2020 2
 4. kohaneda liikluses toimuvate muutustega;
 5. hinnata võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja reageerima kohaselt;
 6. juhtida oma sõidukit viisil, mis välistab ohtlikke olukordade tekitamist;
 7. järgida liiklusreegleid ja neid praktikas kasutada; 8) aru saada, kui sõiduki kasutamine on liiklusele ohtlik, ja käituma olukorra kohaselt;
 8. Ohutult sõidukisse siseneda ja sõidukist väljuda;
 9. valmistada sõidukit ette ohutuks sõiduks;
 10. alustada sõitu tõusul;
 11. tagurdada otse või pöördega paremale või vasakule, jäädes õigele sõidurajale;
 12. pöörata tagasi, kasutades edasi- ja tagasikäiku;
 13. parkida sõidukit ja lahkuda parkimiskohalt;
 14. pidurdada täpselt kuni seisma jäämiseni, vajadusel äkkpidurdada.iga teooriaõppe aine lõppedes test e-koolis;

Pärast lõppastme koolituse läbimist peab õpilane olema süvendanud algastmes saadud teadmisi ja os- kusi ning saavutanud iseseisva juhina piisava liiklemise vilumuse, mis annab valmiduse juhiloa saamiseks.

Hindamiskriteeriumid, õpiväljundite saavutamine ning õpingute kajastamine.

1. Teooriaõpe:

 1. Auditoorse teooriaõppe kirjaliku testi ja vahearvestuse sooritamiseks vajalik õigete vastuste arv minimaalselt 90%.
 2. kombineeritud õppevormi korral e-koolis elektroonilise testi ja koolitaja juures vahearves- tuse sooritamiseks vajalik õigete vastuste arv minimaalselt 90%;
 3. teooriaeksami sooritamiseks vajalik õigete vastuste arv minimaalselt 90% ning liiklusohutuse osas lubatud eksida ühes küsimuses.

2. Algastme sõiduõpe:

 1. õpetaja kannab õpingukaardile tunni alguses tunni teema ja tunni lõpus hinde lahtrisse hin- nangu teema läbimise kohta;
 2. aine õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õpetaja ja õpilase hinnangud õpilase sõidutunniga seonduva aine õpiväljundite saavutamisest, langevad kokku;
 3. õpingukaardile sisestavate tundide teemad on märgitud käesolevas õppekavas. 1. ja 2. mooduli viimane tund tähistatakse teemana VA millele lisatakse teema number. 3.mooduli viimane tund tähistatakse SE32 so 1 sõidutund, mille teema on “Sõidukijuhtimine planeeri- tud teekonnal”.
 4. õpetaja kannab õpingukaardile puudutud tunni teema miinusega või tähekombinatsiooniga ET kuna tunni teemat ei läbitud ja hinde lahtris märgib õpilase tunnis mitteosalemise.
 5. pärast õpetaja positiivse hinnangu andmist õpilase ettevalmistuse tasemele, mis lubab tal alustada sõiduõpet teeliikluses, teeb õpetaja õpilase õpingukaardile sellekohase märke;
 6. poolte kokkuleppel lõpeb sõiduõpe koolieksamiga. Eksam loetakse sooritatuks, kui sõiduki iseseisval juhtimisel õpilase oskused vastavad mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuetele. Eksamil määratakse eksamimarsruut õpetaja poolt. Koolieksam tähistatakse õpingukaardil teema lahtris SE.

Iseseisva töö sisu:

 • liiklusalase seadusandluse läbitöötamine;
 • liiklustestide lahendamine;

e-koolis olevate õppematerjalide läbitöötamine ja liiklusülesannete lahendamine e-koolis.

Kohustusliku kirjanduse loetelu

Liiklusseadus, Liikluskindlustuse seadus, mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded.

Juhendaja roll

 1. Juhendaja saab osaleda sõidutundides ning seejärel harjutada koos õpilasega õpitut kuni tasemeni, mis võimaldavad õpilasel jätkata sõidu õppimist raskemates liiklussituatsioonides.
 2. Lisasõite juhendajaga ei arvestata kooli õppekavas ettenähtud sõidutundide läbimisena.

TABEL 1

Algastme koolitus
TeooriaõpeSõiduõpe
TeemadÕppe- tundeTeemadSõidu- tundi
T11. Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest.1011 Juhi tööasend ja turvavarustus.235
T12. Iseseisvaks õppimiseks juhendamine.12. Sõiduki käsitsemine.
T13. Liiklus kui süsteem.
T14. Ohutu liiklemise põhimõtted.
T15. Teiste liiklejatega arvestamine.
T16. Sõiduki turvalisus.
T17. Inimene sõidukijuhina.
T21. Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites.1021. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel.
T22. Sõidujärjekord sõites.22. Sõiduki juhtimine erinevates liiklus- situatsioonides.
T23. Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiir- teel ja tunnelis.23. Maanteesõit
24. Sõidu lõpetamine ja parkimine25. Sõiduki iseseisev juhtimine ettean- tud teekonnal
T24. Sõiduki peatumine ja sõidu lõpeta- mine.
T25 .Käitumine liiklusõnnetuse korral.
T31. Möödasõit, möödumine ja ümber- põige.531. Möödasõit, möödumine ja ümber- põige.
T32. Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil.32. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal.
T33. Keskkonda säästev auto kasutamine.33. Keskkonda säästev sõiduki juh-
T34. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes.SE 32. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal.
PT Pimeda ajal sõiduki juhtimine1PS Pimeda ajal sõiduki juhtimine1
RT Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid2RS Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine1
TE Kooli teooriaeksam1Kokku algastme koolituses30
Kokku algastme koolituses29SE Kooli sõidueksam1
Algastme koolituse liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis
Esmase juhiloa saamine
Lõppastme koolitus
TeooriaõpeSõiduõpe
Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liikle- jaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes3Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.
Libedasõidu riskivältimise praktikum.1Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine.1