Autokool

Lõppastme koolituse õppekava

Lõppastme koolituse õppekava teooriaõppes
LT 1Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes.
Aine lühikirjeldusArutletakse kuidas liiklusõnnetuse peamistest põhjustest tingitud õnnetusi ära hoida. Peamisteks põhjusteks, mis on otseseks ohuks liiklusohutusele, on lubatud sõidukiiruse ületamine, joobes juhtimine, riskeeriv sõidustiil, turvavarustuse mittekasutamine ja agressiivsus liikluses. Lisaks avaldavad mõju juhile ja on liiklusõnnetuste põhjusteks juhi isiksuseomadused, elustiil, motivatsioon ja seadusekuulekus. Samuti on olulisteks teguriteks eakohane riskikäitumine ja vähene juhtimiskogemus.
Aine üldeesmärgidLuua õpikeskkond, kus kujuneb või süveneb arusaam säästliku, ohutu ja teiste liiklejatega arvestava sõiduviisi eelistest. Luuakse eeldused enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest riskidest teadlikuks saamisele ja oskuste kujunemisele nendega oma käitumises arvestada.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane teab ohte suurendavaid tegureid liikluses; mõistab säästliku, ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi eeliseid; teab millest sõltub tee ja ratta vaheline haardumine; tajub ja teab enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavaid nõrkukülgi, ning oskab oma käitumises nendega arvestada; on rohkem motiveeritud sõitma säästlikult, ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt.
LT 2Lõppastme koolituse so libedasõidu riskivältimise praktikum
Aine lühikirjeldusEt juht oleks võimeline valima oludele vastava sõidukiiruse ja teaks kui palju tuleb sõites enda ümber ruumi hoida, peab teadma millised on juhi võimalused äkkolukorras käituda (sõiduk seisma jätta, takistusest ümber põigata, juhitavus taastada). Lõppastme koolituse praktikumi käigus näitlikustatakse, et juhi võimalused äkkolukorras tegutseda sõltuvad sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms. Praktikum viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul turvahallis ja/või selleks kohandatud simulaatoril.
Aine üldeesmärgidLõppastme koolituse eesmärgiks on luua eeldused arusaamise kujunemiseks, et lihtsam juhtida ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt kui võtta midagi ette äkkolukorras ohutuse taastamiseks.
Näidata, et blokeeritud rattaga auto ei ole juhitav;
Peatamisteekonna pikkus sõltub sõidukiirusest ja teekatte iseärasustest; sõidukit ei saa hetkega seisma jätta ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi;
Kui ruumi on vähe, tuleb vähendada kiirust;
Juhi võimalused tegutseda äkkolukorras on vähesed.
ÕpiväljundidPärast lõppastme koolituse läbimist õpilane:
1. Teab kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendaminemõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;mõistab, et libedal teel on pidurdusteekond palju pikem kui kuival asfaldil;mõistab, et sõltuvalt ilmaoludest ja teekatete erinevusest on pidurdusteekonna pikkus erinev;omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ningõige piki- ja külgvahega.
2. Kui lõppastme koolituse praktikumi läbiviijaks on Aide autokool või OÜ Autosõit vm lõppastme koolituse läbiviimise õiguslikku alust omav koolitaja, siis vastavalt praktikumi läbiviija kinnitatud õppekava ainekaardile „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ , mis on esitatud Transpordiametile.
Lõppastme koolituse õppekava sõiduõppes
LS 1Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine
Aine lühikirjeldusÕpilane ja õpetaja otsivad koostöös võimalusi süvendada keskkonda säästvat, riske vältivat ja teisi liiklejaid arvestavat sõiduviisi. Aine koosneb sõidu hindamise, tagasiside ning keskkonda säästva, riskevältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamise etapist. Sõiduõppe erinevatel etappidel (vähemalt 1. ja 3. etapil) mõõdetakse keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvenemiseks ja realistlikku arusaamise kujunemiseks isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käitumisharjumustest.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käi- tumisharjumustest;on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt
LS 2Libedaraja riskivältimise harjutuste sooritamine
Aine lühikirjeldus.Analüüsitakse:peatamisteekonna sõltuvust sõidukiirusest, juhi oskustest, sõiduki iseärasustest, pidurdamise viisist, teekatteiseärasustest jms;mida tuleb arvestada oludele vastava sõidukiiruse valikul; kui suurt piki- ja külgvahet tuleb hoida. Sõidutunnis harjutatakse äkkpidurdamist, kurvis sõitmist ja seal pidurdamist ning takistusest ümberpõikamist pidurdamisega ja pidurdamiseta.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused:oma võimete/oskuste ja toimetuleku võimaluste hindamiseks äkkolukorras käitumiseks;mõistmaks,. et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutuse taastamiseks on piiratud;motivatsiooni suurenemiseks juhtida sõidukit keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:omab realistlikku arusaama isiklikest, äkkolukorras toimetulekuks vajalikest oskustest ja võimalustest;oskab äkkpidurdada;teab kuidas kasutada takistusest ümberpõikamiseks vajalikke tehnikaid;mõistab, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutusetaastamiseks on piiratud;on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.