Autokool

Lõppastme 1-päevane koolitus

Koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmase juhiloa omanikele.

Lõppastme koolituse lühikirjeldus:
Teooriaõppe eesmärk on esmase juhiloa omaniku st juhi kvalifikatsiooni tõstmine ning selle maht on 3 teooriatundi sh praktikum. Koolituse teooriaõppe 2 tundi läbitakse e-autokoolis. Libedasõidu riskivältimise praktikum viiakse läbi kontaktõppena.

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Koolitusel õpitu kasutamine annab võimaluse vähendada kütusekulu 20-25% võrra. Lisaks on eco sõitmisviisil oluline roll liiklusohutuse suurendamises. Sõidutund viiakse läbi kas autokooli sõidukiga.
Libedasõidu riskivältimise harjutused toimuvad õppeväljakul so on sõit õppeplatsil libeda kattega. Seal toimub sõitmine nn libedal teel, kus sõidetakse erinevates olukordades so ohtlikud olukorrad, mis võivad reaalses elus igal autojuhil tekkida.

Koolitusel osalejal peab kaasas olema esmane juhiluba või isikut tõendav dokument ning koolituskursuse tunnistus. Tunnistuse puudumisel väljastatakse koolitustunnistuse duplikaat maksumusega 10€.