Lõppastme koolitus

Testudo autokool Tallinnas

Tere tulemast Testudo autokooli kodulehele!

Meie eesmärk on aidata sul saada teadlikuks ja enesekindlaks autojuhiks. Meie koolitused hõlmavad nii teooriatunde kui praktilisi sõidutunde. Meie koolitajad on sõbralikud ja kogenud ning pakuvad individuaalset ja õpilasele keskendunud õpetamist.

Meie eesmärk on jagada praktilisi ja teoreetilisi teadmiseid auto juhtimisest, mis aitavad õpilasel omandada vajalik sõiduoskus, saavutada kindlustunne ja teadlikkus liiklusohutuses, et seeläbi vähendada liikluses toimuvaid õnnetusi. Meie missiooniks on aidata õpilasel saada heaks ja vastutustundlikuks autojuhiks ning sellega kaasa aidata paremale liikluskeskkonnale ühiskonnas.

Sõidukoolitus ja sõiduõpe

Tegutseme 1995.aastast Tallinnas. Oleme Eesti Autokoolide Liidu ja Liikluskoolitajate Liidu üks asutajatest ja liikmetest.

Meie autokoolis õpetavad teid õpetajad, kes omavad kutsestandardi kvalifiaktsiooniraamistiku 6.-ndat taset ja pakuvad teile professionaalset sõidukoolitust.

Meie eesmärk on aidata kaasa liiklusohutuse kasvule olles abiks juhilubade taotlemist puudutavates küsimustes. See eeldab meilt professionaalset tööd ja tagab ühtlasi nii juhiloa taotleja kui ka ühiskonna kui terviku turvalisuse.

B-kategooria, A-kategooria, lõppastme koolitus, lisasõit, jätkuõpe

Pakume B-, BE-, A2- ja A-kategooria mootorsõidukijuhtide koolitamist Tallinnas ja Harjumaal. Autoga sõitma õppimist saab läbida nii manuaalkäigukastiga kui ka automaatkäigukastiga autol.
Teooriaõpe toimub Tallinna kesklinnas (kino Kosmose vahetus läheduses Pärnu mnt 41a) ning sõiduõpe kokkuleppel oma sõiduõpetajaga. Lisaks klassiõppel on õpilasel võimalik oma teooriaõpet läbida e-keskkonnas so internetikoolis. Meie koostööpartneriks on Liikluslab, kes pakub soovijatele veel täiendavat võimalust teooriaeksami edukaks sooritamiseks.

Viime läbi aastaringselt lõppastme koolitust nn libedakoolitust, mille läbimine on vajalik kõikidele esmase juhiloa vahetajatele. Tavaliselt on saab selle koolituse läbida ühe päevaga.

Esmaabi koolitus, juhiload, autokool

Esmaabi koolitus on vajalik esmase juhiloa taotlemisel ja ka siin saame teid aidata. Koolituse teoreetiline osa toimub ühepäevase veebiloenguna ja praktilise tegevusega klassiruumi, mille toimumise aeg lepitakse õpilasega kokku individuaalselt.

Oleme avatud kõigile, sõltumata varasemast sõiduoskusest või kogemusest. Ära kõhkle võtta meiega ühendust ning küsi lisainfot meie kursuste ja teenuste kohta.

Tule ja liitu Testudo autokooliga ning saa osa suurepärasest sõidukogemusest ja turvalise autojuhtimise õppimisest!
Muudame koos meie liikluskeskkonna turvalisemaks!

Korduma kippuvad küsimused

Kahjuks alates 01.01.2016 kehtima hakanud Tulumaksuseaduse muudatusest lähtuvalt ei saa kõik tasujad enam 20% koolituskuludelt tagasi.

TMS § 26. Koolituskulud

Õppija täienduskoolituses osalemise kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.

Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanune.

[RT I, 30.06.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

Jah Testudo autokool omab koolitusluba ja autokoolile tasutud summadelt saadi tagasi 20% kuni 31.12.2015.a. tasutud koolituskuludelt. Kõik tegutsevad autokoolid peavad omama koolitusluba.

Õiget infot koolituslubade kohta saate Haridus-ja Teadusministeeriumi kodulehelt http://www.hm.ee/index.php?045117.

Kahjuks ei uuenda kõik portaalid õigeaegselt infot ning sellest tulenevalt võite saada vale informatsiooni koolide kehtivate koolituslubade kohta.

Jah omab, sest vastavalt Liiklusseaduse paragrahv 112 lõige 1 punktile 4 peab koolitajal st autokoolil olema esmaabiõpetaja ja punktile 7 peab autokoolil olema õppekavades ettenähtud esmaabikoolituse õppevahendid.

Seega esmaabikoolitus on üks osa autokooli õppetööst ning selle koolituse viib läbi autokooli esmaabiõpetaja või isik(ud), kellega autokool omab vastavat lepingut.

Enne esmaabikoolituse läbimist väljapool oma autokooli, kontrollige, kas teie autokoolil on selle koolitajaga leping või mitte.

Pisimopeedi tohib juhtida alates 14 aasta vanuselt ja 14-15 aastasel pisimopeedi juhil peab kaasas olema jalgratturi juhiluba.

Kui veduki ja haagise täismassid ei ületa 3500 kg.

Jah pead, sest kõik esmase juhiloa taotlejad peavad käima koolis vähemalt 6 tundi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister on kehtestanud määrusega Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad.
Määrus näeb ette, et igas juhi algastme teooriaõppe moodulis peab läbi viima vähemalt kaks auditoorset õppetundi, kus käsitletakse määruse lisas 6 sätestatud temaatikat. Tutvuda saad https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039

Psühholoogilise nõustamise kallakuga aktiivõpe autojuhikoolituse õppekava mooduli temaatika

  • Moodul 1. Juhi enesehinnang, impulsiivne käitumine ja selle teadvustamine, psühholoogilise tagasiside saamine, enda käitumise teadlik jälgimine ja riskeeriva käitumise vältimine.
  • Moodul 2. Joove ja väsimus. Juhi valmisolek sõiduks. Valikute tegemine ja alternatiivid. Kaaslaste suhtumine ja käitumine. Oma seisundi hindamine ja võimalused adekvaatseks tagasisideks.
  • Moodul 3. Sõidumarsruudi valik ja aja planeerimine. Keeruliste olude ja situatsioonide vältimine vähese kogemuse juures. Alternatiivsed variandid ja soovitused aja ja teekonna valikul. Ohutu sõidukiiruse valik ja riskeeriva käitumise vältimine. Kaaslaste negatiivsetest mõjutustest ja võimekuse näitamisest hoidumine. Kannatlikkus ja püsivus maanteesõidul pingelise liikluse tingimustes.

Liikluskindlustuse alusel üldjuhul ei hüvitata tundmatuks jäänud sõidukiga teisele sõidukile tekitatud kahju. Erandiks on vaid olukord, kui samas kindlustusjuhtumis tekitati kannatanule tõsine isikukahju või põhjustati kannatanu surm.