Autokool

KKK

B kategooria riiklikul eksamil olevate parkimise harjutuste näidised on saadaval sellel lingil – https://www.mnt.ee/sites/default/files/parkimise_juhend.pdf

Maanteeameti kasutuses olevate eksamisõidukite kasutusjuhend on leitav alljärgnevalt lingilt – https://www.mnt.ee/sites/default/files/om_astra_k_my19_id-oaskolse1808-et_18.pdf

Kahjuks alates 01.01.2016 kehtima hakanud Tulumaksuseaduse muudatusest lähtuvalt ei saa kõik tasujad enam 20% koolituskuludelt tagasi.

TMS § 26. Koolituskulud

Õppija täienduskoolituses osalemise kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.

Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanune.

[RT I, 30.06.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

Jah Testudo autokool omab koolitusluba ja autokoolile tasutud summadelt saadi tagasi 20% kuni 31.12.2015.a. tasutud koolituskuludelt. Kõik tegutsevad autokoolid peavad omama koolitusluba.

Õiget infot koolituslubade kohta saate Haridus-ja Teadusministeeriumi kodulehelt http://www.hm.ee/index.php?045117.

Kahjuks ei uuenda kõik portaalid õigeaegselt infot ning sellest tulenevalt võite saada vale informatsiooni koolide kehtivate koolituslubade kohta.

Jah omab, sest vastavalt Liiklusseaduse paragrahv 112 lõige 1 punktile 4 peab koolitajal st autokoolil olema esmaabiõpetaja ja punktile 7 peab autokoolil olema õppekavades ettenähtud esmaabikoolituse õppevahendid.

Seega esmaabikoolitus on üks osa autokooli õppetööst ning selle koolituse viib läbi autokooli esmaabiõpetaja või isik(ud), kellega autokool omab vastavat lepingut.

Enne esmaabikoolituse läbimist väljapool oma autokooli, kontrollige, kas teie autokoolil on selle koolitajaga leping või mitte.

Pisimopeedi tohib juhtida alates 14 aasta vanuselt ja 14-15 aastasel pisimopeedi juhil peab kaasas olema jalgratturi juhiluba.

Kui veduki ja haagise täismassid ei ületa 3500 kg.

Jah pead, sest kõik esmase juhiloa taotlejad peavad käima koolis vähemalt 6 tundi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister on kehtestanud määrusega Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad.
Määrus näeb ette, et igas juhi algastme teooriaõppe moodulis peab läbi viima vähemalt kaks auditoorset õppetundi, kus käsitletakse määruse lisas 6 sätestatud temaatikat. Tutvuda saad https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039

Psühholoogilise nõustamise kallakuga aktiivõpe autojuhikoolituse õppekava mooduli temaatika

  • Moodul 1. Juhi enesehinnang, impulsiivne käitumine ja selle teadvustamine, psühholoogilise tagasiside saamine, enda käitumise teadlik jälgimine ja riskeeriva käitumise vältimine.
  • Moodul 2. Joove ja väsimus. Juhi valmisolek sõiduks. Valikute tegemine ja alternatiivid. Kaaslaste suhtumine ja käitumine. Oma seisundi hindamine ja võimalused adekvaatseks tagasisideks.
  • Moodul 3. Sõidumarsruudi valik ja aja planeerimine. Keeruliste olude ja situatsioonide vältimine vähese kogemuse juures. Alternatiivsed variandid ja soovitused aja ja teekonna valikul. Ohutu sõidukiiruse valik ja riskeeriva käitumise vältimine. Kaaslaste negatiivsetest mõjutustest ja võimekuse näitamisest hoidumine. Kannatlikkus ja püsivus maanteesõidul pingelise liikluse tingimustes.

Liikluskindlustuse alusel üldjuhul ei hüvitata tundmatuks jäänud sõidukiga teisele sõidukile tekitatud kahju. Erandiks on vaid olukord, kui samas kindlustusjuhtumis tekitati kannatanule tõsine isikukahju või põhjustati kannatanu surm.

LS § 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled.

LS § 42. Udutulede kasutamine
(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.

Jah, lõppastme koolituse saab/võib läbida ka automaatkäigukastiga autoga ning juhiluba vahetades piirangut seoses sellega ei teki st säilib õigus sõita ka manuaalkäigukastiga autoga.

Kui tunnistus on kadunud, siis saame väljastada meie autokooli endistele õpilastele tunnistuse duplikaadi. Kui lõppastme koolitus läbitakse meie autokoolis, siis duplikaat väljastatakse peale lõppastmekoolituse läbimist. Duplikaadi maksumus vastavalt hinnakirjale.

Esimesed sõidutunnid toimuvad õppeväljakul (platsidel), linnasõidud aga õpetajaga kokkulepitud alguspunktist, mis sõltub konkreetsest õpetajast nt alustatakse Mustamäel (Kadaka Selveri, Magistrali keskuse juurest), Õismäel (Haabersti Statoilist) ja ka kesklinnas (Pärnu mnt 41a, Virmalise 12).

Kahjuks mitte, sest see ei sõltu autokoolist vaid koolituskursuse pikkuse on kehtestanud Majandus- ja kommunikatsiooniminister oma määrusega ” Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” Vastu võetud 27.06.2011 nr 60

§ 11. Juhi esmaõppe algaste
(3) B-kategooria, B1-alamkategooria, A-kategooria ning A1-alamkategooria mootorsõiduki juhi esmaõppe algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt kuus nädalat.