Autokool

KKK

Vastame siin meieni enim jõudvatele küsimustele, mis on tekkinud juhiluba taotlevatel inimestel.

Oleme siin KKK rubriigis toonud välja vastused küsimustele, mida meie autokoolilt on kõige enam küsitud.

Kui Sa siit oma küsimusele vastust ei leia, siis võta meiega julgesti ühendust!

Telefon: 511 01 64

E-post: info@autokooltestudo.ee

Autokool Tallinnas, b-kategooria juhiload, sõiduõpe

Lühiinfo juhiloa taotlejatele

Kasulik on juhiloa taotlejatel  enne eksamile minekut tutvuda Transpordiameti  kasutuses olevate B-kategooria eksamisõiduki kasutusjuhendiga, mis on leitav alljärgnevalt lingilt – https://www.mnt.ee/sites/default/files/om_astra_k_my19_id-oaskolse1808-et_18.pdf

Kui B-kategooria sõidueksam toimub koolitaja autoga, siis eksamineeritava õpetaja või koolitaja esindaja sõidab kaasa eksamineeritava kõrval esiistmel. Eksamineerija jaoks peab olema lisatahavaatepeegel, nähtav spidomeetri näit ja lisapedaalid peavad olema varustatud töökorras signaalseadmega.

Transpordiameti kasutuses olevate eksamisõidukite kasutusjuhendit saate lugeda siit:

Kuna juht peab iseseisvalt hakkama saama, siis on abiks juhendi lugemine.

Erand: B-kategooria autorongi (B96), mille lubatud täismass ületab 3500kg, kuid ei ületa 4250 kg, sõidueksamit võetakse vastu eksamineeritava enda auto ja haagisega, mis ei ole kerghaagis. Eksamineeritava enda auto ja haagisega võib sõidueksami vastu võtta ainult juhul, kui nende tehnoseisund vastab kehtestatud nõuetele ning kaasas on sõiduki ja haagise registreerimistunnistused.

Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastrehvid, peavad naastrehvid olema ka haagisel. Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastamata talverehvid, peavad naastamata talverehvid olema ka haagisel.

  • AM-, A-, A2-, A1-kategooria sõidueksam viiakse läbi koolitaja (autokooli) eksamimootorratta/mopeediga või mõne muu (nt isiku kasutuses oleva mootorratta või mopeediga). Transpordiametil nende (alam)kategooriate sõidukid puuduvad.

Juhul kui isik tuleb sõidueksamile tema kasutuses oleva mootorrattaga/mopeediga, siis tuleb tal kaasa võtta mootorratta/mopeedi registreerimistunnistus. Viimane on vajalik eksamisõiduki kategooria kindlaks määramiseks. Kindlasti ka isikut tõendav dokument.

Vajalik turvariietus- ja varustus tuleb isikul endal sõidueksamiks tagada:

  • motokiiver;
  • motokindad;
  • küünarnuki-, õla- ja põlvekaitsmed;
  • motosaapad või vähemalt hüppeliigest toestavad nöörsaapad;
  • soovitavalt motopüksid, äärmisel juhul pikad teksapüksid (igasugused lühikesed püksid ja dressipüksid ei ole sobilikud).

Liikumispuudega eksamineeritaval, kellel tervisetõendi alusel on lubatud juhtida ainult käsijuhtimisega autot, võetakse sõidueksam vastu temale kohandatud autoga. Erandina võib temalt sõidueksami vastu võtta autoga, millel puuduvad siduri ja piduri lisapedaalid, kuid kus eksamineerijal peab olema võimalus vajadusel lihtsalt kasutada seisupidurit.

Edukat eksamit!

B-kategooria juhiluba taotlevatel inimestele

On hea olla enne B-kategooria sõidueksamit eelnevalt kursis riiklikul eksamil olevate parkimise harjutustega, mille näidised on saadaval sellel lingil – https://www.mnt.ee/sites/default/files/parkimise_juhend.pdf

Kahjuks alates 01.01.2016 kehtima hakanud Tulumaksuseaduse muudatusest lähtuvalt ei saa kõik tasujad enam 20% koolituskuludelt tagasi.

TMS § 26. Koolituskulud

Õppija täienduskoolituses osalemise kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.

Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid. Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanune.

[RT I, 30.06.2015, 1 – jõust. 01.01.2016]

Jah Testudo autokool omab koolitusluba ja autokoolile tasutud summadelt saadi tagasi 20% kuni 31.12.2015.a. tasutud koolituskuludelt. Kõik tegutsevad autokoolid peavad omama koolitusluba.

Õiget infot koolituslubade kohta saate Haridus-ja Teadusministeeriumi kodulehelt http://www.hm.ee/index.php?045117.

Kahjuks ei uuenda kõik portaalid õigeaegselt infot ning sellest tulenevalt võite saada vale informatsiooni koolide kehtivate koolituslubade kohta.

Jah omab, sest vastavalt Liiklusseaduse paragrahv 112 lõige 1 punktile 4 peab koolitajal st autokoolil olema esmaabiõpetaja ja punktile 7 peab autokoolil olema õppekavades ettenähtud esmaabikoolituse õppevahendid.

Seega esmaabikoolitus on üks osa autokooli õppetööst ning selle koolituse viib läbi autokooli esmaabiõpetaja või isik(ud), kellega autokool omab vastavat lepingut.

Enne esmaabikoolituse läbimist väljapool oma autokooli, kontrollige, kas teie autokoolil on selle koolitajaga leping või mitte.

Pisimopeedi tohib juhtida alates 14 aasta vanuselt ja 14-15 aastasel pisimopeedi juhil peab kaasas olema jalgratturi juhiluba.

Kui veduki ja haagise täismassid ei ületa 3500 kg.

Jah pead, sest kõik esmase juhiloa taotlejad peavad käima koolis vähemalt 6 tundi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister on kehtestanud määrusega Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad.
Määrus näeb ette, et igas juhi algastme teooriaõppe moodulis peab läbi viima vähemalt kaks auditoorset õppetundi, kus käsitletakse määruse lisas 6 sätestatud temaatikat. Tutvuda saad https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039

Psühholoogilise nõustamise kallakuga aktiivõpe autojuhikoolituse õppekava mooduli temaatika

  • Moodul 1. Juhi enesehinnang, impulsiivne käitumine ja selle teadvustamine, psühholoogilise tagasiside saamine, enda käitumise teadlik jälgimine ja riskeeriva käitumise vältimine.
  • Moodul 2. Joove ja väsimus. Juhi valmisolek sõiduks. Valikute tegemine ja alternatiivid. Kaaslaste suhtumine ja käitumine. Oma seisundi hindamine ja võimalused adekvaatseks tagasisideks.
  • Moodul 3. Sõidumarsruudi valik ja aja planeerimine. Keeruliste olude ja situatsioonide vältimine vähese kogemuse juures. Alternatiivsed variandid ja soovitused aja ja teekonna valikul. Ohutu sõidukiiruse valik ja riskeeriva käitumise vältimine. Kaaslaste negatiivsetest mõjutustest ja võimekuse näitamisest hoidumine. Kannatlikkus ja püsivus maanteesõidul pingelise liikluse tingimustes.

Liikluskindlustuse alusel üldjuhul ei hüvitata tundmatuks jäänud sõidukiga teisele sõidukile tekitatud kahju. Erandiks on vaid olukord, kui samas kindlustusjuhtumis tekitati kannatanule tõsine isikukahju või põhjustati kannatanu surm.

LS § 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled.

LS § 42. Udutulede kasutamine
(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.

Jah, lõppastme koolituse saab/võib läbida ka automaatkäigukastiga autoga ning juhiluba vahetades piirangut seoses sellega ei teki st säilib õigus sõita ka manuaalkäigukastiga autoga.

Kui tunnistus on kadunud, siis saame väljastada meie autokooli endistele õpilastele tunnistuse duplikaadi. Kui lõppastme koolitus läbitakse meie autokoolis, siis duplikaat väljastatakse peale lõppastmekoolituse läbimist. Duplikaadi maksumus vastavalt hinnakirjale.

Esimesed sõidutunnid toimuvad õppeväljakul (platsidel), linnasõidud aga õpetajaga kokkulepitud alguspunktist, mis sõltub konkreetsest õpetajast nt alustatakse Mustamäel (Kadaka Selveri, Magistrali keskuse juurest), Õismäel (Haabersti Statoilist) ja ka kesklinnas (Pärnu mnt 41a, Virmalise 12).

Kui on õpilasel vähegi soovi ja tahtmist, siis saab B-kategooria kursus läbida juba 4 nädalaga, sest  B-kategooria koolituskursuse miinimum pikkuse on kehtestanud Majandus- ja kommunikatsiooniminister oma määrusega ” Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” Vastu võetud 27.06.2011 nr 60

§ 11. Juhi esmaõppe algaste
(3) B-kategooria, B1-alamkategooria, A-kategooria ning A1-alamkategooria mootorsõiduki juhi esmaõppe algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt 4 nädalat.