Autokool

Teooriaõppe ained al 22

T 22Sõidujärjekord sõites
Aine lühikirjeldusÜheks ohutu liiklemise eelduseks on õige sõidujärjekorra määramine teede lõiku- misalade ja teega külgnevate alade ületamisel. Omandatakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ning raudteeülesõidukohtadel ja õuelade, parklate, jalgrattateede, teega külgnevate alade, raudtee, trammitee jms ületamisel sõidujärjekorra määramisega seotud reeglid. Analüüsitakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel sõiduga seotud liiklusõn- netuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused ristmike ja teega külgnevate alade ületamisel õige sõidujärjekorra määramiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks ristmikel sõites võimalikke ohte vältida.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab rakendada probleemülesannete lahendamisel teede ristumis- ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel sõidujärjekorra määramisega seotud liiklusreegleid;omab ülevaadet teede lõikumisalade ning raudteeülesõidukoha üle- tamisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;on rohkem motiveeritud teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ning raudteeülesõidukoha ületamisega seotud võimalikke ohte vältima.
T 23Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis
Aine lühikirjeldusOmandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seonduvad reeglid. Asulavälisel teel ja kiirteel sõiduki juhtimine erineb asulas sõidust peamiselt sõidukiiruse poolest. Suurema sõidukiirusega kaasneb oht õnnetuse kor- ral rohkem viga saada; midagi olulist võib tähele panemata jääda; kui ohtu mär- gatakse, siis on vähem aega õige otsuse vastuvõtmiseks ja tegutsemiseks. Lubatud sõidukiirust ületatakse siin ka rohkem – sõit tundub ohutum, sõidukiiruse hüpnoos jms. Kuid ka väljaspool asulat ja kiirteel saab ohutult sõita – valides oludele vas- tava sõidukiiruse ja hoides enda ümber tegutsemiseks piisavalt ruumi. Analüüsi- takse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud liiklusõn- netuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimiseks ja ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suuren- emiseks järgida ka asulavälisel teel ja kiirteel sõites sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoida ohutut piki- ja külgvahet.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud reegleid;teab sõiduki juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes sõidu- ki juhtimisega asulas;omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel sõidukit juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- ja külgvahet.
T 24Sõiduki peatamine ja sõidu lõpetamine
Aine lühikirjeldusPeatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma selliselt, et muud liiklust ei takistata. Omandatakse peatumise ja parkimise ning hädapeatumisega seotud reeglid. Lahendatakse peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse peatumise ja parkimise ning häda- peatamisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid ära hoida.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks vajalike tead- miste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite järgimiseks.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab ja oskab probleemülesandeid lahendades kasutada parkimise ja pea- tumisega ning hädapeatamisega seotud liiklusreegleid;teab kuidas parklas ja parkimismajas ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt käituda;on rohkem motiveeritud peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reegleid järgima.teab kuidas väljaspool asulat peatuda ja parkida.
T 25Käitumine liiklusõnnetuse korral
Aine lühikirjeldusLiiklusõnnetus on riskiolukord, kuhu ükski juht ei taha sattuda. Kui aga liiklusõn- netus siiski juhtub, eeldab see juhilt kindlate reeglite järgi käitumist. Oman- datakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud reeglid. Lahendatakse liiklusõn- netuse korral käitumisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse liiklusõn- netuse korral vale käitumise tagajärgi ohutuse ja liikluskindlustusseaduse seisuko- hast.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused liiklusõnnetuse korral õige ja ohutu käitumise jaoks vajalike tead- miste kujunemiseks.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti käituda;teab liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi.
T 31Möödasõit, möödumine ja ümberpõige
Aine lühikirjeldusOmandatakse möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud reeglid. Arut- letakse selle üle, milliseid ohte võib möödasõidul ette tulla ja kuidas neid ohte vältida. Analüüsitakse möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud liiklusõn- netuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks kaaluda hoolega möödasõiduvajadust.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab ohutuks möödasõiduks vajalikke eeldusi;teab kuidas ohutult mööda sõita, mööduda ja ümber põigata;teab kuidas käituda möödasõidetava rollis;on rohkem motiveeritud kaaluma möödasõidu vajadust ohutuse tagamiseeesmärgil.
T 32Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil
Aine lühikirjeldusSõitu planeerides on võimalik teekonnaga seotud ohte vältida – marsruudi ja aja valik, sõiduki ettevalmistus sõiduks, vajaminev varustus, vajalikud puhkepausid, juhi seisund jms.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti pla- neerides saab mõjutada sõidu ohutust. Luua eeldused motivatsiooni suuren- damiseks sõiduga seonduvat riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil pla- neerida.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab, milliseid ettevalmistusi tuleks enne pikemat või lühemat sõitu teha;mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust jasäästlikkust;on rohkem motiveeritud sõiduga seonduvat planeerima;teab, et sõitu kavandades tuleb hinnata ja arvesse võtta tegureid, misvõivad avaldada mõju tema käitumisele juhina (nt elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine jms).
T 33Keskkonda säästev auto kasutamine
Aine lühikirjeldusAuto kasutamisega kaasneb kahju keskkonnale. Kuidas saab seda kahjulikku mõju vähendada? Sõiduviisi valikuga, sõidu planeerimisega, auto korralise hooldamisega, eelsoojendi kasutamisega, auto valikuga ostes jms. Arutletakse vajadustest lähtuvalt võimaluste üle säästa ja milliseid meetmeid keegi on nõus keskkonna säästmiseks tarvitusele võtma.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused auto säästlikuks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks autot kasutades keskkonda säästa. Luua eeldused enesehinnanguks – kui motiveeritud keegi on autot keskkonda säästvalt kasutama.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab kuidas auto kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku mõju saab vähendada;oskab leida auto kasutaja juhendist teavet keskkonna säästmise kohta;teab kuidas jälgida kütuse kulu;on rohkem motiveeritud autot kasutades keskkonda säästma;mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis.
T 34Sõitmine rasketes tee- ja ilmastikuoludes
Aine lühikirjeldusRasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja rattavahelise haardumise või näh- tavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes oludes ohutult sõidukit juhtida? Sell- eks, et juht saaks sõita ohutult (suudaks säilitada tee ja ratta vahelise haardu- mise, oskaks valida oludele vastava sõidukiiruse ja õige pikivahe), peab ta arves- tama asjaoluga, et sõidukile mõjuvad jõud, mis võivad töötada vastupidiselt juhi soovile. Mõistes sõidukile mõjuvaid jõude ja kuidas juht oma käitumisega saab neid jõudusid muuta, saab sõites neid arvestada. Arutletakse järgmistel teemadel: peatamisteekond = reageerimisteekond + pidurdusteekond; reageerimisaeg, pidurdusteekonna sõltuvus sõidukiirusest, haardumisest ja massist, tsentrifu- gaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, kokkupõrkel vallanduvad jõud jms.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike teadmiste ku- junemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste kujunemiseks kuidas neid ohte vältida.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arves- tada;teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida.