Autokool

Sõiduõppe teemad

11Juhi tööasend ja turvavarustus
Aine lühikirjeldusKoolitus viiakse läbi kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, muuks liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks kohandatud simulaa- toril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks vajalikud oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida sõiduki vastavust tehnonõuetele, oskus aru saada, millal sõiduki kasutamine on ohtlik.
Aine üldeesmärgidLuuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused motivatsiooni su- urendamiseks kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõit- jatelt .
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab teostada sõiduki sõidueelset kontrolli kasutades sh sõiduki käsiraamatut;
oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks; oskab ise kasutada sõiduki turvavarustust ja aidata kaassõitjatel kinni- tada turvavarustust; selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;oskab kasutada sõidukile paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid; teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tu- lenevaid ohte;
on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma tur- vavarustuse kasutamist sõitjatelt .
12Sõiduki käsitsemine
Aine lühikirjeldusKoolitus viiakse läbi kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Harjutatakse mootori käivitamist, sõiduki juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu andmist, sujuvat liikumist, sõidu lõpetamist, pidurdamist jms. Harju- tamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev sõiduki käsit- semise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute alustamiseks vähese liiklusega teel.
Aine üldeesmärgidLuuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsistemis oskuste ku- junemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel. Õpilane oskab paigalt võtta, sõidukit sujuvalt ja äkkpidurdamisega peatada ning sõidurada vahetada
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;teab sõiduki vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju keskkonnale;omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki käsitsemisega seotudtugevatest ja nõrkadest külgedest;tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki käsitsemisega ningoskab oma käitumises nendega arvestada;on motiveeritud sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt käsitsema.
21Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel
Aine lühikirjeldusViimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tase- meni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohal- damist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõiku- misaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.
Aine üldeesmärgidLuuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Luua eeldused valmiduse kujunemiseks võtta juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luua eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides;omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;oskab peatuda ja parkida teel;teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte omakäitumisega vältida;mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutusenda ja teiste elu ning tervise eest;omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel sõit-misega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega väheseliiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada.
22. 23, 24, 25Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides
Aine lühikirjeldusKoolitus viiakse läbi keerulisema ja tihedama liiklusega teedel. Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks 3. moodulis. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi vastavalt Eestimaa regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arves- tamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms. Juhi- takse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise või- malustele.
Aine üldeesmärgidLuuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks 3. moodulis. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks erinevates liiklussituatsioonides osalemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vaja- lik sõidu õppimise alustamiseks 3. moodulis;omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi teel;teab erineva liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega erineva liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada;kohanema liikluses toimuvate muutustega;on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust jareageerima kohaselt;on võimeline liiklusoludega arvestades sõidukit juhtima antud teelõigullubatud suurima sõidukiirusega.
33Möödasõit, möödumine ja ümberpõige
Aine lühikirjeldusAine raames väljaspool asulat läbiviidavas sõidutunnis rakendatakse teooriaõppes omandatud teadmisi pärisuunas ja vastassuunas möödasõidu, möödumise ja või- malusel ka ümberpõike kohta – ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu hindamine, käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel möö- dasõidu katkestamine jms. Aine raames viiakse läbi sõidutund teelõigul , kus möö- dasõidu, möödumise ja ümberpõike õpetamisega teisi liiklejaid oluliselt ei häirita. Tavaliikluses on õppesõidukiga keeruline leida võimalust möödasõidu õpetamiseks – pole sõidukeid, kellest mööda sõita. Seepärast viiakse sõidutund läbi 2-3 õppesõidukiga. Jäädes sõitma 10-20 km/h väiksema sõidukiirusega kui on suurim lubatud sõidukiirus ja/või oludele vastav sõidukiirus konkreetsel teelõigul, saab kordamööda pakkuda üksteisele võimalust mööda sõita. Kui koolil on ainult üks õppesõiduk, siis teiseks sõidukiks võib olla ka mõni muu, õppesõidukiks mitte ko- handatud harjutuse läbiviimist abistav sõiduk, kuid oma sõidutunni juhib iga õpi- lane õppesõidukiga. Sõidutunni käigus juhib iga õpilane sõidukit vähemalt ühe sõidutunni. Sellel ajal, kui üks õpilastest sõidab, jälgivad teised tema sõitu. Re- flekteeritakse nähtu ja kogetu üle – kas möödasõit oli ohutu, kuidas minul läks võrreldes teistega, mis läks hästi, mida võiks teha teist moodi, kas pikivahe enne ja pärast möödasõitu oli piisav, kas manööver tehti õigesti jms. Sõidutundi juhib õpetaja suunavate küsimustega, kasutades nn arengutreeningu meetodit. Sõiduõpe on võimalik läbida selleks kohandatud simulaatoril.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks ning väl- jaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Suuren- dada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatu- mise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi kaudu;oskab käituda möödasõidetava rollis;oskab peatuda ja parkida väljaspool asulat;omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümber-põike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.
32Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal
Aine lühikirjeldusÕpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või kaarti . Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu sõiduraja valikule riski vältimise eesmärgil ja harjutada sõitu juhatusmärkide järgi. Soovitav kasutada selle teema läbimisel rühmaõpet. Iga õpilane peab juhtima ühe sõidutunni.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti pla- neerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua eeldused moti- vatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat planeerida.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani järgi sõita;mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima.
31Keskkonda säästev sõiduki juhtimine
Aine lühikirjeldusAutojuhi peamised võimalused sõites keskkonda säästa on: teha tähelepanekuid piisavalt kaugelt, hoida piisavat piki- ja külgvahet , planeerida sõitu eesmärgiga võimaluse korral mitte seisma jääda, kasutada antud olukorras võimalikult kõrget käiku, kiirendada reipalt. Rõhutatakse, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. Sõidu ajal mõõdetakse keskmist ja hetkelist kütuse kulu.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused keskkonda säästva sõiduviisi kujunemiseks. Luua eeldused realist- liku arusaama kujunemiseks isiklikest, säästliku sõiduviisiga seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Toetada plaani koostamist tegevuste kohta, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, süvendamaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab juhtida sõidukit keskkonda säästvalt;mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis, milles ei ole midagikeerulist;on rohkem motiveeritud juhtima sõidukit keskkonda säästvalt, riske väl-tivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt;omab realistlikku arusaama isiklikest, säästliku sõiduviisiga seotudtugevatest ja nõrkadest külgedest;on teinud plaani, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, süven-damaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.
SEKooli sõidueksam
Aine lühikirjeldusLähtutakse MKM määrusest nr 58 Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitu- mise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.
Aine üldeesmärgidÕpilase eksamineerimise eesmärk on hinnata õpilase teadmiste, oskuste, käitu- mise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele, mis tulenevad MKM määrusest nr 58