Autokool

Pimeda aja koolitus

PTPimeda ajal sõiduki juhtimine
Aine lühikirjeldusPimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab sõidukipeatada nähtavuse piires. Omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites; millised on juhi võimalused erineva sõiduki- iruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks. Teooriaõpe ja prak- tikum viiakse läbi muuks liikluseks suletud valgustamata alal või õppesõiduväl- jakul. Õpet on võimalik läbida nõuetele vastaval simulaatoril.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaata- mata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki saab kom- penseerida sõidukiiruse vähendamisega;omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega;saab aru pimedal ajal esinevatest, eriti kergliiklust puudutavatest,ohtudest.

Sõiduõpe

PSPimeda ajal sõiduki juhtimine
Aine lühikirjeldusHarjutatakse teooriaõppes ”Pimeda ajal sõiduki juhtimine” õpitut – tulede õiget kasutamist möödasõidul ja vastastikusel kohtumisel ning peatumisel, oludele vas- tava sõidukiiruse valikut, tähelepanu suunamist jms. Sõiduõpe on võimalik läbida ka nõuetele vastaval simulaatoril.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused pimeda ajal sõiduki juhtimiseks vajalike oskuste kujunemiseks ja pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohtude mõistmiseks. Luua eeldused real- istliku arusaama kujunemiseks isiklikest, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit pimeda ajal oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgva- hega ning kasutada õigesti tulesid.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab tulede õige kasutamisega parandada juhi nähtavust ja oma sõiduki teistele paremini märgatavaks teha;mõistab oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust;teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte;oskab oma käitumisega vähendada pimeda ajal sõiduki juhtimisega seo-tud riske;teab isiklikke, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud, tugevaid ja nõrkukülgi;tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega pimedaajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada.