Autokool

Algastme libedakoolitus

RTPeatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine
Aine lühikirjeldusEt juht oleks võimeline valima oludele vastava sõidukiiruse ja teaks kui palju tuleb sõites enda ümber ruumi hoida, peab teadma kui kiiresti on võimalik sõiduk peatada. Peatamisteekonna pikkus sõltub sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms. Näi- datakse, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt peatamisteekonna pikkust.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused vajalike teadmiste kujunemiseks oludele vastava sõidukiiruse, ohutu piki- ja külgvahe valikuks. Luua eeldused mõistmaks, et sõidukit ei saa het- kega seisma ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi; kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:teab kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendaminemõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ningõige piki- ja külgvahega.

Sõiduõpe

RSAlgastme libedasõidu harjutuste sooritamine
Aine lühikirjeldusOludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe valikuks peab õpilane teadma, kui kiiresti on ta võimeline sõidukit peatama. Sõidutunnis harjutatakse äkkpidurdamist (erinevatel sõidukiirustel) erinevates teeoludes ning kurvis sõit- mist. Harjutused viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul või muuks liikluseks sule- tud alal, mis vastab libedasõidu õppeväljakule kehtestatud nõuetele.
Aine üldeesmärgidLuua eeldused äkkpidurdamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luua eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, sõiduki peatamisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega. Luua eeldused iseseisvaks toimetulekuks libedates teeoludes.
ÕpiväljundidPärast koolitust õpilane:oskab sooritada äkkpidurduse;mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendaminemõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki peatamisega seotudtugevatest ja nõrkadest külgedest;tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki peatamisega ningoskab oma käitumises nendega arvestada;omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ningohutu piki- ja külgvahega.